תקנון שימוש באתר אינטרנט רשת "ארקפה"

1. הגדרות

1.1. “ארקפהו/אוהחברה” – ארקפה (ישראל) בעמ, ח.פ. 512013848 מרחוב הצפירה 23, תלאביב ו/או חברות באשכול החברות של ארקפה, בעלי מניותיהדירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, זכייניה, עובדי הסניפים, וכל מי שפועל מטעמה או תחת הרשאתה של ארקפה. הוראה זו תפורש על הצד המרחיב לטובתה של ארקפה.

1.2. “משתמשו/אולקוח” – ציבור הלקוחות שגולשים באתר ארקפה, לרבות לקוחות אשר הצטרפו למועדון הלקוחות של ארקפה.

1.3. “חוק הגנת הצרכן” – חוק הגנת הצרכן, התשמא – 1981, והתקנות שהותקנו על פיו.

2. כללי

2.1. אתר זה כולל מידע משתנה ביחס לרשתארקפה” (להלן: “הרשת“), סניפי הרשת, תפריט ולמוצרים השונים אותם מוכרת ארקפה באתר, בין מוצרי מזון וקפה, לרבות מגשי אירוח, ובין מוצרים נלווים (להלן ייקראו יחדיו: “המוצרים“).

2.2. השימוש באתר, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכפוף להוראות הדין. 

2.3. בכל מקום בתקנון בו נכתבהחברההכוונה גם לאתרולהיפך וכן למי מטעמם (להלן: “התקנון“).

2.4. בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

2.5. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. 

2.6. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

2.7. האתר והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. ארקפה עושה מאמצים ניכרים, כי המידע יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן והמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו טעויות. ארקפה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע.

2.8. ארקפה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את האתר ו/או את תכניו (להלן: “התכנים“) מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינוי תוכן ו/או עיצוב, הסרת קישורים, חסימתו ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מתכני מהאתר ואפילו הורדת האתר כולו, וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש. כל שינוי כאמור, יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי ארקפה בגין ביצוע השינויים כאמור.

2.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארקפה שומרת כל זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

2.10. הקישורים החיצוניים שיוצגו באתר, ככל ויוצגו, נועדו כשירות למשתמש באתר בלבד וארקפה לא אחראית ולא תהיה אחראית לאתרים המקושרים, לתכנים המוצגים בהם, לאמיתות תוכנם, לאיכות השירות הניתן בהם, ולנתונים ולמידע המוצגים בהם. יובהר, כי המידע המוצג באתרים אלו, מוצג בשליטתן של אותן החברות ועל אחריותן בלבד. 

2.11. במהלך השימוש באתר ייתכנו הפסקות ופגיעות באיכות השירות, שאינן תלויות בארקפה. אנו מתנצלים על כך ונעשה מאמץ כדי שלא יקרו. יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים כאלו. 

2.12. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה. החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

2.13. תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתאיפו בלבד.

 

3. אחריות המשתמש

3.1. אתר זה כולל מידע משתנה ביחס לרשתארקפה” (להלן: “הרשת“), סניפי הרשת, תפריט ולמוצרים השונים אותם מוכרת ארקפה באתר, בין מוצרי מזון וקפה, לרבות מגשי אירוח, ובין מוצרים נלווים (להלן ייקראו יחדיו: “המוצרים“).

3.2. השימוש באתר, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכפוף להוראות הדין. 

3.3. בכל מקום בתקנון בו נכתבהחברההכוונה גם לאתרולהיפך וכן למי מטעמם (להלן: “התקנון“).

3.4.בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד, ושימוש זה כולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

3.5. תקנון זה מהווה את הבסיס לשימוש באתר והוא מסדיר את היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמש באתר. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך. 

3.6. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

3.7. האתר והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. ארקפה עושה מאמצים ניכרים, כי המידע יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן והמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו טעויות. ארקפה אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע.

3.8. ארקפה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את האתר ו/או את תכניו (להלן: “התכנים“) מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינוי תוכן ו/או עיצוב, הסרת קישורים, חסימתו ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מתכני מהאתר ואפילו הורדת האתר כולו, וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש. כל שינוי כאמור, יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר. למשתמש לא תהא כל טענה כלפי ארקפה בגין ביצוע השינויים כאמור.

3.9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארקפה שומרת כל זכותה לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.

3.10. הקישורים החיצוניים שיוצגו באתר, ככל ויוצגו, נועדו כשירות למשתמש באתר בלבד וארקפה לא אחראית ולא תהיה אחראית לאתרים המקושרים, לתכנים המוצגים בהם, לאמיתות תוכנם, לאיכות השירות הניתן בהם, ולנתונים ולמידע המוצגים בהם. יובהר, כי המידע המוצג באתרים אלו, מוצג בשליטתן של אותן החברות ועל אחריותן בלבד. 

3.11. במהלך השימוש באתר ייתכנו הפסקות ופגיעות באיכות השירות, שאינן תלויות בארקפה. אנו מתנצלים על כך ונעשה מאמץ כדי שלא יקרו. יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים כאלו. 

3.12. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה. החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה בהקדם האפשרי.

3.13. תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתאיפו בלבד.

4. מדיניות מכירת מוצרים וכשרות

4.1. התמונות המוצגות באתר נועדו לאפשר התרשמות מהמוצרים, והן להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים המסופקים בפועל. כמו כן, לעיתים תתכנה טעויות צילום ו/או הפרשי גוונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין המוצרים שיסופקו בפועל, ועל כן כאמור, יש להתייחס לתמונות כמיועדות להמחשה בלבד. בכל מקרה, אין מדובר בעילת ביטול של ההזמנה, ולא תתאפשר השבה של הכסף ששולם. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

4.2. החברה מוכרת את מוצריה ללקוחות פרטיים וללקוחות עסקיים אשר אין בכוונתם למכרם במכירה חוזרת ללקוחות. לפיכך, ארקפה תהיה רשאית לסרב לבצע הזמנה אם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, היא תהיה סבורה כי המוצרים נשוא ההזמנה מיועדים למכירה חוזרת ללקוחות.

4.3. אספקתו של כל מוצר ממגוון המוצרים המוצע למכירה על ידי ארקפה, מותנה בזמינותו של המוצר בעת ביצוע ההזמנה ואזורי משלוח.

4.4. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מעמ כשיעורו בדין, ואינם כוללים דמי משלוח.

4.5. החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך ההזמנה.

4.6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית לצאת במבצעים שונים, לרבות מבצעי שילוח, בין פרסונליים / אישיים ובין כלליים ללקוחותיה, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

4.7. כל מוצרי החברה המיוצרים ונשלחים ממפעל החברה הינם בעלי כשרות חלבי; קפהכשר בחזקת חלבי; קפסולות קפהכשר פרווה בהשגחת בדצ מהדרין מילאנו, איטליה; מוצרי ארקפה המיוצרים בסניפי החברה, כמו מגשי אירוחאינם כשרים, אלא אם בחרת בעת ההזמנה באופציה של כשר; בכל מקרה, יש לבדוק בבעת ביצוע ההזמנה באתר את הכשרות / העדר כשרות של כל מוצר.

 

5. אישור תקנון, דיוור ואופן ביצוע הרכישה

5.1. בטרם רכישה באתר, הנך נדרש לאשר את תקנון ארקפה ובהתאם להחלטתך לאשר קבלת דיוור מהחברה. לקוח אשר אישר קבלת דיוור מהחברה ומעונין להסיר עצמו מרשימת הדיוור, יכול לעשות זאת ללא קושי דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של החברה.

5.2. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד. החברה לא תהא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.

5.3. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להיחשף להליכים משפטיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

5.4. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה כאמור, יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. 

5.5. יובהר, כי לא ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס פרדיסו, אלא רק בכרטיס אשראי או כרטיס מתנה של ארקפה בלבד (ולא של חברות חיצוניות כמו Buy Me). ככל והתשלום יבוצע באמצעות כרטיס מתנה של ארקפה, יש לציין בהערות בעת השלמת ביצוע ההזמנה, את מספר כרטיס המתנה, והחברה תחייב את הכרטיס לאחר בדיקתו.

 

6. ביטול עסקה על ידי החברה

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה של מוצרים, כולה או חלקה, במקרים הבאים:

6.1. אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;

6.2. אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.

6.3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר. 

6.4. אם הלקוח חב חוב כספי לחברה וכבר חלף המועד לתשלומו.

6.5. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

6.6. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.

6.7. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה;

6.8. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה המכירה (אך טרם המשלוח ללקוח). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

6.9. כאשר קיים חשש, מצד החברה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

6.10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

7. אזורי משלוח, עלות משלוח ומועד אספקה

7.1. המשלוחים דרך האתר מתבצעים באופן הבא:
מוצרי קפה על סוגיו, לרבות קפסולות, מוצרי מזון יבשים שלא דורשים קירור ואקססוריס (להלן יקראו יחד: “מוצרים שלא דורשים קירור“) יישלח לבית הלקוח, לכל רחבי הארץ. הזמנות שיבוצעו בימים ראשון עד חמישי עד לשעה 15:00 ויתקבל אישור תשלום מחברת האשראי, ישלחו ביום למחרת. הזמנות שיבוצעו ביום שישי/ ערב חג וביום שבת / חג, ישלחו עד 2 ימי עסקים מיום שיתקבל אישור תשלום מחברת האשראי;
מגשי אירוח, מוצרי מזון הדורשים קירור או מוצרי מזון בעלי תוקף קצר (להלן יקראו יחדיו: “מוצרים שדורשים קירור“)– בהתאם לאזורי המשלוח, עלות המשלוח ומועד האספקה המצוינים בעת ביצוע ההזמנה באתר. יובהר, כי היה ואזור המשלוח אינו מופיע בעת ביצוע ההזמנה באתר, נוכל לשלוח מונית, בעלות משתנה בהתאם ליעד המשלוח ובתיאום טלפוני מול שרות הלקוחות של החברה;  

7.2. רכישה של מוצרים שלא דורשים קירור מתחת לסך של 300 כרוכה בתשלום דמי משלוח בסך של 27 . רכישה של מוצרים שלא דורשים קירור בלבד בסכום של 300 ומעלה, תהא פטורה מתשלום דמי משלוח.
למען הסר ספק יודגש, כי בגין רכישה של מוצרים שדורשים קירור יחד עם מוצרים שלא דורשים קירור בסכום של 300 ומעלה, ייגבה עלות משלוח כמצוין בעת ביצוע ההזמנה באתר. 

7.3. המוצרים שהוזמנו ימסרו ללקוח באמצעות שליח לכתובת המסירה שאותה ציין הלקוח בעת הזמנתו. הלקוח יהיה אחראי לכך שבכתובת המסירה שצוינה בהליך ההזמנה יהיה אדם שיוכל לקבל את המשלוח.

7.4. החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון: סגר כללי, שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדואל.

7.5. במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע ההזמנה, החברה תשלח למשתמש הודעה ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי והמשתמש לא יחויב בגין המוצרים שחסרים וככל והלקוח חויב , התמורה תוחזר בתוך 21 ימי עסקים.

7.6. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג‘, וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע, הכל בתוך 21 ימי עסקים.

 

8. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

8.1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות תעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. החזרת התשלום תעשה באופן בו שולם התשלום.

8.2. במקרה ובעת קבלת המשלוח תתגלה אי התאמה בין המוצרים שהוזמנו לבין מה שהתקבל בפועל, או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לענין המוצרים המסופקים, למעט מוצרים פסידים (מוצרי מזון, קפה, קפסולות קפה וכיוצב) (להלן: “מוצרים פסידים“) או במקרה של קבלת מוצר פגום / מקולקל ו/או פג תוקף (לרבות מוצרים פסידים), על הלקוח להודיע על כך למוקד שרות הלקוחות בחברה בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שרות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה / החלפה / החזרה, בהתאמה, של המוצר/ים ו/או את החיוב / זיכוי הכספי של הלקוח, לפי הענין.

8.3. מוצרים שאינם מוצרים פסידים, ניתן לבטל את העסקה מיום ביצוע העסקה ועד 14 ימים מקבלת המוצרים ו/או בהתאם להוראות הדין.
יודגש, כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא תתאפשר ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים פסידים.

 

9. פטור מאחריות

9.1. השימוש באתר ובמידע שבו באמצעות ציוד קצה כלשהו הוא על אחריות המשתמש בלבד.

9.2. ארקפה אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא שיגרם בקשר עם השימוש באתר, ותכניו ו/או השפעתם על כל ציוד קצה לרבות תוכנה, חומרה או כל ציוד אחר באמצעותו נקלטו.

9.3. ארקפה אינה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי לכל משתמש ו/או לכל צד שלישי מכל מין וסוג שהוא, שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או ממניעה בשימוש שלו מכל עילה שהיא, כתוצאה מהמידע באתר, מהשפעתו על המשתמש או מכל סיבה אחרת שהיא. 

9.4. ארקפה עושה כל מאמץ, שהנתונים המפורסמים באתר יהיו נכונים, מדויקים ומעודכנים. יתכן, כי המידע אינו שלם או כי נפלו טעויות במידע. טעויות באתר ובמידע המפורסם בו, ככל שנעשו, נעשות בתום לב.

9.5. עיצוב או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר לרבות כל תמונה או איור או הדמיה של מוצרים הכלולים באתר הינם לצורכי הדמיה והמחשה בלבד, אלא אם נאמר אחרת.
יודגש, כי תכולת המנות, רכיבי המנות ואופן הגשת המנות בפועל עשויה להיות שונה מהמוצג באתר והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד ארקפה בשל כך.

 

10. פרטיות ומאגרי מידע

10.1. פרטיות המצטרפים למועדון הלקוחות של ארקפה והרוכשים ממגוון המוצרים באתר חשובה לארקפה מאוד.

10.2. המידע והפרטים שימסרו לארקפה על ידי הלקוחות ו/או הנאסף על ידי ארקפה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר,  מהווה הסכמה מטעם הלקוחות לארקפה לעשות בנתונים אלו כל שימוש לשם מתן שירותים, לרבות שמירת הנתונים, ואגירתם.

10.3. מסירת פרטים אישיים ונתונים אחרים כאמור לעיל, מהווה גם הסכמה להיכלל במאגרי מידע של ארקפה, ככל שתבחר ארקפה לנהל מאגרים כאלו. המאגרים ישמשו את ארקפה וחברות אחרות בקבוצת ארקפה או הקשורות עמה על פי שיקול דעתה, בלא צורך בהסכמה נוספת כלשהי של הלקוח.

10.4. ארקפה תהיה רשאית, בנוסף לאמור לעיל, לעשות כל שימוש במידע למטרות ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים אחרים, לצרכי כריית מידע, לזיהוי מגמות ולמטרות מסחריות כגון אלו.

10.5. מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 10.2-10.4 לעיל, ארקפה תהא רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם, מידע שהועבר לה על ידי הלקוחות או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי, מבלי לקבל את הסכמת הלקוח לכך, בכל אחד במקרים הבאים:

10.5.1. אם מסירת המידע נדרשת מכח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי;

10.5.2. אם ארקפה סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק ללקוח או לצדדים שלישיים;

10.5.3. אם לקוח מפר את הוראות התקנון או מבצע פעולות אסורות על פי כל דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות כאלה);

10.5.4. אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין ארקפה ו/או לקוח באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם ארקפה מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעת ארקפה;

10.6. אם ארקפה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר עסקיה (כולם או חלקם) לצד שלישי כלשהו וכו‘ – במקרה זה רשאית ארקפה להעביר את המידע שאגרה אודות הלקוחות, וכל חומר אחר שבידיה, לאותו גורם.

10.7. כל העברה של מספר כרטיס האשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר של PCI DSS Level 1 ופרטי האשראי לא נשמרים במחשבי החברה ו/או בידיה.

10.8. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10.9. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחותיה שירות תקין ובאיכות גבוהה, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או ללא טעויות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתימורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר

10.10. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

11. קניין רוחני וסימני מסחר של ארקפה

11.1. הקניין הרוחני, זכויות היוצרים וכל זכות אחרת באתר, בצילומים, בתמונות וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר (להלןהמידע“) הם קניינה של ארקפה בלבד או של צדדים שלישיים שהתירו לארקפה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.

11.2. המשתמשים באתר, מתחייבים שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להציג, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, לשנות, לסלף או לפגוע במידע הכלול באתר או בחלק ממנו, וכן שלא לעשות כל שימוש במידע זה או בחלקים ממנו בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים. 

11.3. סימני המסחר של ארקפה, הסימנים הרשומים על שמה וכן כל סימן אחר המזוהה עמה ו/או השייך לה ו/או למי מן החברות בארקפה (בין אם מצוין בצדו סימון ובין אם לאו) הם קניינה הבלעדי של ארקפה, שהשימוש מותר לארקפה בלבד. אין בהצבת סימניה של ארקפה באתר משום הרשאה כלשהי למשתמשים באתר לשימוש כלשהו באתר ו/או לפגיעה כלשהי בזכויות הקניין על סימני המסחר ו/או על מותגיה של ארקפה ובשום מקרה אין לעשות שימוש בסימנים אלו, לרבות העתקתם לכל מטרה שהיא. 

 

12. שירות הלקוחות

12.1. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה, אשר זמין בימים ראשון עד חמישי (לא כולל ערבי חג וחג)  מהשעה 09:00 עד לשעה 17:00, בטלפון 03-7556888 או במייל office@arcaffe.co.il.

 1.  

תקנון כרטיס פרדיסו

 1. הגדרות
  למונחים הבאים תיוחד בתקנון זה המשמעות הנקובה בצידם:
  1.1. ארקפהו/או החברה  חברת ארקפה (ישראל) בעמ, מרחוב הצפירה 23, תלאביב.
  1.2. הכרטיסכרטיס מגנטי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי ארקפה למחזיק בו כנגד תשלום, ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון זה.
  1.3. האתר  אתר האינטרנט של ארקפה שכתובתו: www.arcaffe.co.il1
  1.4.סניפי ארקפהסניפי ארקפה המכבדים את השימוש בכרטיס, ואשר רשימתם תתפרסם ותעודכן, מעת לעת באתר ו/או במקומות העסקים ו/או בכל מקום אחר, כפי שתמצא ארקפה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 2. הוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת, יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיס. רכישת והחזקת הכרטיס מעידה על הסכמתך לאמור בתקנון, כפי שיתעדכן מעת לעת.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של הוראות התקנון באתר ותחייב ממועד פרסומה באתר. האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה על מחזיק הכרטיס בלבד. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת בכתובת האתר.
 4. הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמו – 1986 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.
 5. הכרטיס ניתן לטעינה במינימום של 200 שח ובמקסימום של 5,000 שח, כאשר טעינת הכרטיס תהא בכפולות של 50 .
 6. טעינת הכרטיס תהא אפשרית בסניפי ארקפה. 
 7. הכרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשלם באמצעותו עבור רכישה של מוצר(ים) ו/או שירות(ים) שירכוש מסניפי ארקפה עד לגובה הסכום הטעון בכרטיס שברשותו, לפי המחירון המעודכן באותה עת.
 8. בכל רכישה שיבצע המחזיק בכרטיס באמצעות הכרטיס יחויב הכרטיס בסכום כל רכישה כאמור, אשר יגרע מהסכום הטעון בכרטיס. יתרת הסכום הטעון בכרטיס ניתנת לשימוש ברכישה /רכישות הבאות.
 9. הכרטיס יקנה למחזיק בו הטבה של 10% הנחה בסניפי ארקפה (לא כולל ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות, קפסולות קפה וכפל מבצעים דוגמת קפה ומאפה);
  יובהר, כי לא יונפק כרטיס בצבע GOLD, אשר מקנה למחזיק בו הטבה של 15% הנחה בסניפי ארקפה (לא כולל ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות, קפסולות קפה וכפל מבצעים דוגמת קפה ומאפה).
 10. ההטבות המפורטות בסעיף 9 לעיל אינן תקפות בסניף ארקפהבית אלוןבמתחם BE-ALL ברחוב יגאל אלון 94, תא
 11. לארקפה הזכות להפסיק ו/או לשנות ו/או לתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, הכל בהתאם למוסכם עם רוכש הכרטיס בעת רכישתו או בעת טעינתו מחדש, לפי העניין. החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.
 12. רשימת סניפי ארקפה עשויה להשתנות מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מראש למחזיקי הכרטיס.
 13. יודגש, כי בכל מקרה הכרטיס יכובד אך ורק בעסקים אשר מצוין בהם במפורש כי הם מכבדים את השימוש בכרטיס בעת השימוש בכרטיס. הכרטיס לא יכובד בעסק שלא מציין מפורשות, כי הוא מכבד את השימוש בכרטיס בעת השימוש בכרטיס, גם אם אותו עסק מופיע ברשימת העסקים המשתתפים וטרם נגרע ממנה.
 14. החברה תעשה ככל יכולתה על מנת שניתן יהיה לקבל באמצעות האתר מידע בדבר הרכישות שבוצעו באמצעות הכרטיס ויתרת הסכום הטעון בכרטיס, באופן ובדרך שהחברה תמצא לנכון ומועיל. לחברה הזכות להוסיף ו/או לשנות את אמצעי קבלת המידע כאמור, בין בדרך של מענה טלפוני ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 15. החברה עושה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים. במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אודות חברי מועדון או להשתמש במידע זה לרעה. לא תהיה לרוכש / למחזיק בכרטיס כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.
 16. הכרטיס לא יומר במזומן ו/או בכל הטבה כספית אחרת.
 17. לא יינתן עודף במזומן במעמד רכישת מוצרים בעסקים המשתתפים ו/או בכלל.
 18. כרטיס פגום ו/או מזויף לא יכובד. 
 19. במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס יודיע על כך מחזיק הכרטיס למנהל סניף, כולל הזדהות לשם דיווח והמשך טיפול. היה ופרטי הלקוח מעודכנים במערכת החברה, תחסום החברה את השימוש בכרטיס, לכל המאוחר בתוך 2 ימי עסקים ממועד הדיווח על ידי הלקוח. במקרה זה, אחריות החברה תהא מוגבלת ליתרת הסכום הטעון בכרטיס בעת חסימת הכרטיס על ידי החברה ויינתן ללקוח כרטיס חלופי עם הסכום לאחר חסימה של הכרטיס שנגנב / אבד.
  ויודגש, היה ופרטי הלקוח לא יופיעו במאגר הנתונים של החברהכרטיס שאבד ו/או נגנב לא ישוחזר.