תקנון שימוש באתר ובאפליקציה רשת "ארקפה"

1. הגדרות

1.1.”ארקפה” ו/או “הרשת” – ארקפה (ישראל) בע”מ, ח”פ 512013848 מרחוב הצפירה 23, תל-אביב ו/או חברות באשכול החברות של ארקפה, ארקפה רשתות (1996) בע”מ, ח”פ 512333063, ארקפה ניהול בתי קפה בע”מ, ח”פ 514436815, ארקפה רעננה שותפות רשומה מספר 540217023, פטיסארט בע”מ, ח”פ 512561002, וכן סניפי ארקפה המפורטים בלינק (להלן:
“הסניפים”, בעלי מניותיה – דירקטורים, נושאי משרה, אנשי הנהלה, זכייניה, עובדי הסניפים, וכל מי שפועל מטעמה או תחת הרשאתה של ארקפה. הוראה זו תפורש על הצד המרחיב לטובתה של ארקפה.
1.2.”אתר” ו”אפליקציה” – ארקפה מנהלת ומפעילה אתר אינטרנט בכתובת: https://arcaffe.co.il/ וכן אפליקציה אותה יהיה ניתן להוריד למכשיר הסלולרי של המשתמש באמצעות יישומון הורדת אפליקציות הזמין במכשירי אפל ואנדרואיד.
1.3. “המוצרים” – המוצרים אותם מוכרת ארקפה באתר, בין מוצרי מזון וקפה, מוצרי אירוח וכדומה, ובין אם מוצרים נלווים, כפי שישתנו מעת לעת על ידי ארקפה.
1.4.”משתמש” – ציבור הלקוחות שגולשים ומשתמשים באתר ו/או באפליקציה, לרבות לקוחות אשר הצטרפו למועדון הלקוחות של ארקפה.
1.5.”חוק הגנת הצרכן” – חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו (ככל שרלוונטיות).
1.6. “תנאי השימוש” – הוראות מסמך זה ומדיניות הגנת הפרטיות באתר ובאפליקציה.

2. כללי

 1. אתר זה כולל מידע המשתנה מעת לעת ולפי שיקול דעתה הבלעדי של ארקפה ביחס לרשת, תפריט ולמוצרים. 
 2. תנאי השימוש (כהגדרתם לעיל), יחולו על השימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר לבין ארקפה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב. 
 3. שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים ו/או שיופיעו באתר בעת שימושך, לרבות בעדכון התקנון בהתאם לתאריך העדכון המופיע מטה. 
 4. תנאי התקנון מיועדים לנשים ולגברים כאחד, ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
 5. ארקפה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 6. האתר והמידע שבו פתוח לשימושכם במצבו כפי הוא. ארקפה עושה מאמצים ניכרים, כי המידע יהיה עדכני ומדויק, אולם יתכן והמידע לא יהיה שלם או שנפלו בו טעויות.
 7. ארקפה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את האתר ו/או את תכניו מעת לעת, בכל דרך שהיא, לרבות שינוי תוכן ו/או עיצוב, הסרת קישורים, חסימתו ממקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מתכני מהאתר ואפילו הורדת האתר כולו, וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש. כל שינוי כאמור, יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.  למשתמש לא תהא כל טענה כלפי ארקפה בגין ביצוע השינויים כאמור.
 8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארקפה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
 9. הקישורים החיצוניים שיוצגו באתר, ככל ויוצגו, נועדו כשירות למשתמש באתר בלבד וארקפה לא אחראית ולא תהיה אחראית לאתרים המקושרים, לתכנים המוצגים בהם, לאמיתות תוכנם, לאיכות השירות הניתן בהם, ולנתונים ולמידע המוצגים בהם. יובהר, כי המידע המוצג באתרים אלו, מוצג בשליטתן של אותן החברות ועל אחריותן בלבד. יובהר כי הגלישה באתרים אלה היא באחריות המשתמש וכי באחריותו לעיין בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים כאמור. 
 10. במהלך השימוש באתר ייתכנו הפסקות ופגיעות באיכות השירות, שאינן תלויות בארקפה. אנו מתנצלים על כך ונעשה מאמץ כדי שלא יקרו. יחד עם זאת, לא נוכל לשאת באחריות כתוצאה מאירועים כאלו. 
 11. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של ארקפה כמפורט בסעיף 14 לתנאי השימוש להלן.
 12. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לארקפה לפי כל דין. 
 13. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של ארקפה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב. 
 14. ארקפה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. 
 15. תקנון זה וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בת“א-יפו בלבד.

3. המוצרים

 1. לצורך תנאי שימוש אלה, המוצרים הם המוצרים כהגדרתם לעיל, והנמכרים מעת לעת באתר. 
 2. ארקפה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים באתר, והיא רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לשנות, להחליף ולהוציא מוצרים ממגוון המוצרים שבאתר. 
 3. התמונות המוצרים המוצגות באתר נועדו לאפשר התרשמות מהמוצרים, והן להמחשה בלבד. יתכנו הבדלים, לרבות הפרשי גוונים, טעויות צילום וכדומה, בין התמונות המוצגות לבין המוצרים בפועל. יודגש, כי תכולת המנות, רכיבי המנות ואופן הגשת המנות בפועל עשויה להיות שונה מהמוצג באתר והמשתמש מוותר בזאת על כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה כנגד ארקפה בשל כך. ארקפה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר. ארקפה מוכרת את מוצריה ללקוחות פרטיים. לפיכך, ארקפה תהיה רשאית לסרב לבצע הזמנה אם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, היא תהיה סבורה כי המוצרים בהזמנה מיועדים למכירה חוזרת ללקוחות.
 4. אספקתו של כל מוצר ממגוון המוצרים המוצע למכירה על ידי ארקפה, מותנה בזמינותו של המוצר בעת ביצוע ההזמנה ובאזור המשלוח.
 5. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע“מ כשיעורו בדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 6. ארקפה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
 7. באחריות המשתמש להתעדכן בפירוט ובסימון המוצרים דף המכירה של כל אחד מהמוצרים, לרבות בקשר לכשרות המוצר, ככל שרלוונטי. 
 8. כמו כן, באחריות המשתמש לעמוד בהוראות של כל הכללים החלים בבואו להזמין מוצרי אלכוהול (לרבות, יין ובירה), ובין היתר כי גילו מעל 18 שנים. בהזמנת המוצרים כאמור המשתמש מצהיר כי הוא בגיל הנדרש על פי דין על מנת להזמינם. יובהר כי ייתכן שהמשתמש יידרש להציג תעודה מזהה לשליח המוכיחה את גילו, כתנאי למסירת המשלוח. אם מסירת המוצרים תידחה בשל גיל המשתמש, ארקפה תהא רשאית לבטל את הזמנת המשתמש.

4. אישור תקנון, דברי פרסומת ודיוור ישיר

 1. בטרם רכישה באתר, המשתמש נדרש לאשר את תנאי השימוש ובהתאם להחלטתו לאשר קבלת דיוור מארקפה, על מנת לקבל מארקפה וכל מי מטעמה ניוזלטרים, מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ”ב-1982 (להלן: “ההודעות” ו-“החוק” בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק. 
 2. במילוי הפרטים באתר המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא”ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד. משתמש אשר אישר קבלת דיוור מארקפה ומעונין להסיר עצמו מרשימת הדיוור, יכול לעשות זאת דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בכתב לשירות הלקוחות של ארקפה.

5. הזמנת מוצרים באמצעות הטלפון, האתר והאפליקציה

 1. ניתן לבצע הזמנת מוצרים טלפונית באמצעות יצירת קשר עם ארקפה, כמפורט בסעיף 14 לתנאי השימוש להלן. כמו כן, ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר ו/או באפליקציה. הזמנת המוצרים כאמור תתבצע כאורח, ללא רישום לאתר ו/או לאפליקציה. על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר.
 2. לאחר בחירת מוצר והוספת המוצרים ל”סל הקניות”, המשתמש יבצע את ההזמנה בהתאם להוראות המופיעות באתר. 
 3. במסגרת ביצוע ההזמנה, על המשתמש למסור לארקפה פרטים אודותיו ולבחור אמצעי תשלום. ללא מסירת הפרטים המבוקשים, לא יהיה בידי המשתמש לבצע את ההזמנה. 
 4. במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר השתמש באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, כפי שיתעדכנו מעת לעת על ידי ארקפה. לא ניתן לשלם באתר באמצעות כרטיס “פרדיסו”, לתקנון ולפרטים נוספים אודות הכרטיס בלינק, אלא רק בכרטיס אשראי. 
 5. מבלי לגרוע מהוראות כל דין והוראות תנאי השימוש, ארקפה לא תוכל לאשר את ההזמנה ללא אישור חברת האשראי. אם יתברר כי כרטיס האשראי של המשתמש לא בתוקף ו/או כי חברת האשראי לא מכבדת את העסקה, נציג מטעם ארקפה ייצור קשר עם המשתמש לצורך השלמת העסקה, באמצעות כתובת הדוא”ל ו/או מספר הטלפון שהוזנו בביצוע ההזמנה.
 6. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות וללא תקלות על המשתמש להקפיד למסור פרטים באופן נכון מדויק. האחריות למילוי הפרטים חלה על המשתמש בלבד. ארקפה לא תהא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך וכן לא תישא בכל הוצאה הקשורה לכך.
 7. בתום ההזמנה ולאחר השלמת ביצוע ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית עם פרטי ההזמנה, לרבות מספר ההזמנה, לכתובת הדואר האלקטרונית שהזין המשתמש בעת ביצוע ההזמנה
 8. ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לארקפה כי לא ניתן לספק אחד או יותר מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה ארקפה מחויבת לספק את המוצר למשתמש, ולא יחויב המשתמש בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו, ולמשתמש לא תהיה כל טענה נגד ארקפה בעניין זה. במקרה זה ארקפה תיצור קשר עם המשתמש ותודיע לו כי לא ניתן לספק את המוצר, תציע מוצר חלופי, וככל שהמשתמש לא מעוניין – ארקפה תחזיר למשתמש את כספו, ככל שחויב.
 9. ארקפה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב המשתמש לפי המחירים המעודכנים.

6. מדיניות ביטול עסקאות מכר מרחוק

 1. משתמש שביצע הזמנה באמצעות הטלפון או האתר או האפליקציה במכר מרחוק, רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) אשר עיקריהן יובאו להלן.
 2. משתמש שביצע עסקה לרכישת מוצרים במכר מרחוק, יהא רשאי לבטל את רכישת המוצרים, מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצרים, או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם). על אף האמור לעיל, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, המשתמש לא יהא רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק לרכישת טובין פסידים כמו מוצרי מזון (לרבות, קפסולות קפה, פולי קפה, סלטים, לחמים, עוגות, עוגיות וכיוצ”ב). 
 3. ככל שהמשתמש הוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרתם מונחים אלה בחוק הגנת הצרכן), המשתמש רשאי לבטל את העסקה, זולת כאשר מדובר בטובין פסידים כאמור לעיל, החל ממועד ביצוע העסקה, ועד 4 חודשים מיום קבלת המוצרים או מיום קבלת מסמך הגילוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין ארקפה לבין המשתמש. ארקפה תהיה רשאית לדרוש מהמשתמש להציג תעודה מתאימה, והכול בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 4. הייתה למשתמש זכות לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן, יתאפשר לו לעשות כן באמצעות הודעת ביטול שתימסר לארקפה  (להלן: “ההודעה“) באחת מהדרכים הבאות: 
  1. בע”פ בטלפון: 03-7556888 / 050-5063769;
  2. בדוא”ל:office@arcaffe.co.il ;
  3. בפקס: 03-7556889;
  4. בדואר רשום: הצפירה 23, תל אביב, 6777928;
  5. באתר האינטרנט בעמוד ביטול עסקה בלינק. 
 5. בהודעה ימסור המשתמש את שמו המלא, מספר תעודת הזהות שלו, כתובת מייל ומספר הזמנה שהוא מעוניין לבטל.
 6. ככל שהייתה למשתמש זכות לבטל את העסקה על פי חוק הגנת הצרכן והמשתמש מבקש לבטל את העסקה לאחר שקיבל את המוצרים לידיו, המשתמש ישיב, על חשבונו (הן באמצעותו והן באמצעות שליח מטעמו), את המוצרים למשרד של ארקפה בכתובת: רחוב הצפירה 23, תל-אביב, 6777928 לאחר תיאום מראש עם ארקפה באמצעות יצירת קשר עם ארקפה במפורט בסעיף 14 לתנאי השימוש להלן. 
 7. על אף האמור לעיל, ככל שהביטול נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, ארקפה תאסוף את המוצרים מהמקום בו נמסרו המוצרים למשתמש. המשתמש יתאם מועד איסוף המוצרים עם ארקפה באמצעות יצירת קשר עם ארקפה כמפורט בסעיף 14 להלן. 
 8. לא ניתן לבצע החלפות או החזרות של מוצר בודד שנמכר כחלק מערכה. ביטול העסקה יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה. 
 9. ארקפה תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים יום קבלת ההודעה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם המשתמש בגין המוצרים ותבטל את החיוב ששולם. המשתמש ישמור את החשבונית עד לקבלת אישור שההחזר הכספי בוצע.
 10. ארקפה תהיה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים ובלבד שהביטול לא נבע מפגם או קלקול במוצר ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
 11. ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשרו רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה. 
 12. זכותו של המשתמש לבטל עסקה אינה גורעת מזכותה של ארקפה לתבוע את נזקיה במקרה של ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים אם ארקפה תיווכח כי ערכם פחת, לרבות כתוצאה מהרעה או שינוי במצבם בזמן שהיו ברשותו של המשתמש. 
 13. למען הסר ספק, מובהר כי מדיניות ביטול מוצרים בסניפים – אינה חלה ביחס למוצרים הנרכשים במכר מרחוק.

   

   

7. ביטול עסקה על ידי ארקפה

ארקפה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה של מוצרים, כולה או חלקה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ומכל סיבה שהיא, ובין היתר במקרים הבאים:

 1. אם הופר סעיף מסעיפי תנאי שימוש אלה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר;
 2. אם יתגלה כי המשתמש הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה.
 3. אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלולים לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים באתר, ו/או עובדי וספקי האתר. 
 4. אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.
 5. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר.
 6. במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי המשתמש או מי מטעמה;
 7. אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה המכירה (אך טרם המשלוח למשתמש). בוטלה ההזמנה כאמור, האתר לא יהא אחראי ולא יישא בכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 8. כאשר קיים חשש, מצד ארקפה, שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

8. מבצעים, הטבות והנחות

 1. ארקפה רשאית להציע באתר מעת לעת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבצעים, הטבות, הנחות ועוד וכן רשאית בכל עת להפסיק את כל אלה, להחליפם או לשנותם או לעדכנם או להאריך אותם, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. 
 2. אין למשתמש זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הנחות, הטבות ועוד. כל שינוי בפרטי ההזמנה או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאות המשתמש למבצע, הטבה, הנחה.
 3. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר שנקנה במבצע או באמצעות שימוש בהטבה, הסכום שיוחזר, ככל שעומדת לו הזכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). 
 4. למרות האמור לעיל, מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, 3 ב-100 ₪) ו/או בהטבות, יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים). ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר הכספי ו/או שובר זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.
 5. במבצע/הנחה/הטבה בהם משתתפים יותר ממוצר אחד, המבצע/הנחה/הטבה תינתן על המוצר הזול מבניהם. במימוש המבצע/הטבה/הנחה יותר מפעם אחת, המבצע/הטבה/הנחה תינתן על הפריטים הזולים ביותר בהזמנה.9. אזורי משלוח, עלות משלוח ומועד אספקה

 1. המשלוחים דרך האתר מתבצעים באופן הבא:
  1. מוצרי קפה על סוגיו, לרבות קפסולות, מוצרי מזון יבשים שלא דורשים קירור ואקססוריס (להלן יקראו יחד: “המוצרים שלא דורשים קירור“) – יישלחו לבית המשתמש, לכל רחבי הארץ, תמורת דמי משלוח בסך של 27 ש”ח. הזמנות שיבוצעו בימים ראשון עד חמישי עד השעה 15:00 באותו היום, ויתקבל אישור ההזמנה על ידי ארקפה, ישלחו ביום שלמחרת. הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 15:00 בימים ראשון עד חמישי או ביום שישי / ערב חג וביום שבת / חג, ישלחו בתוך 2 ימי עסקים מיום שיתקבל אישור ההזמנה על ידי ארקפה.
  2. מגשי אירוח, מוצרי מזון הדורשים קירור או מוצרי מזון בעלי תוקף קצר (להלן יקראו יחדיו: “מוצרים שדורשים קירור“) – בהתאם לאזורי המשלוח, עלות המשלוח ומועד האספקה המצוינים בעת ביצוע ההזמנה באתר ו/או באפליקציה. יובהר, כי ככל שמדובר באספקה לאזור משלוח שאינו מופיע בעת ביצוע ההזמנה באתר, על מנת להשלים את ביצוע ההזמנה, המשתמש יצור קשר עם ארקפה בהתאם לפרטי הקשר המפורטים בסעיף 14 להלן על מנת לקבל מארקפה הצעת מחיר ודמי משלוח שייקבעו בהתאם לאזור אליו יבקש המשתמש לקבל את הזמנתו. ככל שהמשתמש יבקש לבצע את ההזמנה, ארקפה תיקח את פרטי התשלום ותחייב את המשתמש ולאחר מכן ההזמנה תאושר על ידי החברה.
  3. למען הסר ספק יודגש, כי בגין הזמנה של מוצרים שדורשים קירור יחד עם מוצרים שלא דורשים קירור ייגבה עלות משלוח של מוצרים שדורשים קירור, כמצוין בעת ביצוע ההזמנה באתר ו/או באפליקציה. 
  4. כמו כן, ככל שהמשתמש מעוניין לבצע הזמנה באתר ו/או באפליקציה שתסופק למשתמש בימי שישי – שבת: באפשרות המשתמש ליצור קשר טלפוני עם ארקפה בהתאם לפרטי הקשר המפורטים בסעיף 14 להלן, וזאת ללא קשר למיקום אספקת ההזמנה. למען הסר ספק יובהר כי האפשרות לבצע באמצעות האתר או האפליקציה הזמנה שתסופק למשתמש בימי שישי – שבת, איננה זמינה כעת, וככל שהמשתמש מעוניין לבצע הזמנה שתסופק בימים אלה, על המשתמש ליצור קשר טלפוני עם ארקפה כאמור לעיל.
 2. המוצרים שהוזמנו ימסרו למשתמש באמצעות שליח לכתובת המסירה שאותה ציין המשתמש בעת הזמנתו. 
 3. ארקפה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח, שהיא חברה חיצונית, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, ובין היתר: מלחמות, סגרים, אסונות טבע, אירועים ביטחוניים, שינויים במצב הביטחוני, הבריאותי, מגפות, שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא“ל ואירועים נוספים שאינם בשליטת ארקפה או חברת השילוח.
 4.  

10. פטור מאחריות

 1. ארקפה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר ו/או באפליקציה יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. ארקפה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור והשימוש באתר ו/או באפליקציה ובמידע המופיע בהם הוא על אחריות המשתמש בלבד.
 2. מבלי לגרוע מכלליות האמור, נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר ו/או קיים הבדל בין צבע המוצר לבין האופן בו נראה הצבע במסך, לא יחייב הדבר את ארקפה. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד.
 3. ארקפה אינה אחראית ולא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא (ישיר או עקיף), אובדן או הוצאה, שיגרם למשתמש בקשר עם השימוש באתר ו/או באפליקציה, ביצוע הזמנה, רכישת מוצרים, שימוש בתכני האתר ו/או האפליקציה ו/או השפעתם על כל ציוד קצה לרבות תוכנה, חומרה או כל ציוד אחר באמצעותו נקלטו.
 4. ארקפה אינה אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף או תוצאתי לכל משתמש ו/או לכל צד שלישי מכל מין וסוג שהוא, שיגרם כתוצאה מהשימוש באתר או ממניעה בשימוש שלו מכל עילה שהיא, כתוצאה מהמידע באתר ו/או באפליקציה, מהשפעתו על המשתמש או מכל סיבה אחרת שהיא. 
 5. היה ועל אף האמור לעיל, יקבע בית משפט כי לארקפה אחריות כלפי המשתמש אזי אחריות של ארקפה בקשר עם תנאי שימוש אלה ועל פי דין, לרבות אך לא רק אחריות בגין הפסד, נזקים, סעדים עלויות והוצאות (לרבות הוצאות שכ”ט סבירות) תוגבל לנזקים ישירים בלבד שיגרמו על ידי ארקפה וכל מי מטעמה בלבד וסך האחריות והחבות מצטברת של ארקפה וכל מי מטעמה לא תעלה על סך התמורה אשר שולמה בפועל על ידי המשתמש עבור מוצר שרכש מארקפה ובגינו הוגשה התביעה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ארקפה לא תהא אחראית, לנזק עקיף, תוצאתי, מיוחד ו/או עונשי כלשהו.

11. קניין רוחני וסימני מסחר של ארקפה

 1. הקניין הרוחני, זכויות היוצרים וכל זכות אחרת באתר, בצילומים, בתמונות וכל מידע אחר מכל סוג שהוא באתר  הם קניינה של ארקפה בלבד או של צדדים שלישיים שהתירו לארקפה לפרסם את המידע נשוא זכויות היוצרים באתר.
 2. המשתמשים באתר, מתחייבים שלא לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשדר, להציג, לשכפל, לעשות שימוש מסחרי כלשהו, לשנות, לסלף או לפגוע במידע כלשהו הכלול באתר או בחלק ממנו, וכן שלא לעשות כל שימוש במידע זה או בחלקים ממנו בניגוד לאמור בדיני זכויות היוצרים ובאמנות הבינלאומיות הנוגעות לענייני זכויות יוצרים. 
 3. סימני המסחר של ארקפה, הסימנים הרשומים על שמה וכן כל סימן אחר המזוהה עמה ו/או השייך לה ו/או למי מן החברות בארקפה (בין אם מצוין בצדו סימון ובין אם לאו) הם קניינה הבלעדי של ארקפה, שהשימוש מותר לארקפה בלבד. אין בהצבת סימניה של ארקפה באתר משום הרשאה כלשהי למשתמשים באתר לשימוש כלשהו באתר ו/או לפגיעה כלשהי בזכויות הקניין על סימני המסחר ו/או על מותגיה של ארקפה ובשום מקרה אין לעשות שימוש בסימנים אלו, לרבות העתקתם לכל מטרה שהיא.

12. שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

 1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.
 2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.
 3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של ארקפה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
 4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
 5. לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.
 6.  לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.
 7. לעקוף את האמצעים בהם ארקפה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.
 8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של ארקפה, לרבות קניין רוחני של ארקפה.
 9.  למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.
 10. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.  
 11. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר. 

13. מידע באתר

 1. האתר כולל מידע כללי אודות ארקפה, תחום פעילותה והמוצרים השונים המוצעים על ידה באתר. 
 2. המידע הינו על בסיס “AS-IS” והוא מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת.  
 3. כמו כן, ארקפה רשאית לפרסם באתר מעת לעת מידעים ומתכונים של מומחים בתחומים הרלוונטיים לפעילותה של ארקפה, מאמרים, כתבות ועוד. ארקפה אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בתכנים האמורים. אין להסתמך על הפרסומים כאמור כחוות דעת מקצועית. 

14. מידע באתר

 1. בכל שאלה ו/או בירור הנוגעים להפעלת האתר ולפעילותו, ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של ארקפה, אשר זמין בימים ראשון עד חמישי (לא כולל ערבי חג וחג) מהשעה 09:00 עד לשעה 16:00, בטלפון 03-7556888 או במייל office@arcaffe.co.il.


  מעודכן לחודש פברואר 2024.