תקנון פרדיסו

 1. הגדרות
  למונחים הבאים תיוחד בתקנון זה המשמעות הנקובה בצידם:
  1.1. “ארקפה”– חברת ארקפה (ישראל) בע”מ, ח”פ 512013848, מרחוב הצפירה 23, תל-אביב.
  1.2. “האתר” – אתר האינטרנט אותו ארקפה מנהלת ומפעילה בכתובת: www.arcaffe.co.il
  1.3. “החוק” – חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
  1.4. “הכרטיס” – כרטיס מגנטי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי ארקפה למחזיק בו כנגד תשלום, ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון האתר בלינק וכן בהתאם להוראות תקנון זה.
  1.5. “סניפי ארקפה” – סניפי ארקפה המכבדים את השימוש בכרטיס ואשר מצוין בהם מפורשות כי מקבלים את הכרטיס, לרבות הסניפים המפורטים בלינק, ואשר רשימתם תעודכן מעת לעת באתר ו/או במקומות העסקים ו/או בכל מקום אחר, כפי שתמצא ארקפה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  2. הוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת, יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיס. רכישת והחזקת הכרטיס מעידה על הסכמתך לאמור בתקנון, כפי שיתעדכן מעת לעת.
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של הוראות התקנון באתר ותחייב ממועד פרסומה באתר.
  האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה על מחזיק הכרטיס בלבד. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת באתר.
  4. הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ”ו-1986 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.
  5. הכרטיס ניתן לטעינה במינימום של 200 ש”ח ובמקסימום של 5,000 ש”ח, כאשר טעינת הכרטיס תהא בכפולות של 50 ₪.
  6. טעינת הכרטיס תהא אפשרית בסניפי ארקפה.
  7. הכרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשלם באמצעותו עבור רכישה של מוצר(ים) ו/או שירות(ים) שירכוש מסניפי ארקפה עד לגובה הסכום הטעון בכרטיס שברשותו, לפי המחירון המעודכן בסניפי ארקפה באותה עת.
  8. בכל רכישה שיבצע המחזיק בכרטיס באמצעות הכרטיס יחויב הכרטיס בסכום כל רכישה כאמור, אשר יגרע מהסכום הטעון בכרטיס. יתרת הסכום הטעון בכרטיס ניתנת לשימוש רכישות הבאות.
  9. הכרטיס יקנה למחזיק בו הטבה של 10% הנחה בסניפי ארקפה (לא כולל ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות, קפסולות קפה וכפל מבצעים דוגמת קפה ומאפה).
  10. יובהר, כי לא יונפק כרטיס בצבע GOLD, אשר מקנה למחזיק בו הטבה של 15% הנחה בסניפי ארקפה (לא כולל ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות, קפסולות קפה וכפל מבצעים דוגמת קפה ומאפה).
  11. ההטבות המפורטות בסעיף 9 לעיל אינן תקפות בסניף ארקפה “בית אלו” במתחם BE-ALL ברחוב יגאל אלון 94, ת”א, במובחן מהסניף הממוקם בלובי הבניין – בו ניתן יהיה להשתמש בכרטיס.

  12. לארקפה הזכות להפסיק ו/או לשנות ו/או לתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, הכול בהתאם למוסכם עם רוכש הכרטיס בעת רכישתו או בעת טעינתו מחדש, לפי העניין.
  החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.
  13. רשימת סניפי ארקפה עשויה להשתנות מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מראש למחזיקי הכרטיס.
  14. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת שניתן יהיה לקבל באמצעות האתר מידע בדבר הרכישות שבוצעו באמצעות הכרטיס ויתרת הסכום הטעון בכרטיס, באופן ובדרך שהחברה תמצא לנכון ומועיל ו/או באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות של החברה בלינק. לחברה הזכות להוסיף ו/או לשנות את אמצעי קבלת המידע כאמור, בין בדרך של מענה טלפוני ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  15. החברה עושה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים, ככל שנמסרו לידי החברה, ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים. במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע או להשתמש במידע זה לרעה. לא תהיה לרוכש / למחזיק בכרטיס כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.
  16. הכרטיס לא יומר במזומן ו/או בכל הטבה כספית אחרת.
  17. לא יינתן עודף במזומן במעמד רכישת מוצרים באמצעות הכרטיס בסניפי ארקפה, והכול בהתאם להוראות החוק.
  18. כרטיס פגום ו/או מזויף לא יכובד.
  19. במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס יודיע על כך מחזיק הכרטיס למנהל סניף, כולל הזדהות לשם דיווח והמשך טיפול. היה ופרטי הלקוח מעודכנים במערכת ארקפה, ארקפה תחסום את השימוש בכרטיס, לכל המאוחר בתוך 2 ימי עסקים ממועד הדיווח על ידי הלקוח. במקרה זה, אחריות ארקפה תהא מוגבלת ליתרת הסכום הטעון בכרטיס בעת חסימת הכרטיס על ידי החברה ויינתן ללקוח כרטיס חלופי עם הסכום לאחר חסימה של הכרטיס שנגנב / אבד, ובלבד שפרטיו של הלקוח מעודכנים אצל החברה.
  20. ויודגש, היה ופרטי הלקוח לא יופיעו במערכת ארקפה – כרטיס שאבד ו/או נגנב לא ישוחזר.

  מעודכן לחודש ינואר 2024.