תקנון כרטיס פרדיסו

כרטיס "Paradiso Card" 

 

 1. הגדרות

     למונחים הבאים תיוחד בתקנון זה המשמעות הנקובה בצידם:

  1. "ארקפה" ו/או "החברה"  – חברת ארקפה (ישראל) בע"מ, מרחוב הצפירה 23, תל-אביב.
  2. "הכרטיס" – כרטיס מגנטי אישי נטען לשימוש חוזר, אשר יונפק על ידי ארקפה למחזיק בו כנגד תשלום, ואשר ההטבות המוקנות בו והשימוש בו יהיו בהתאם להוראות תקנון זה.
  3. "האתר" –  אתר האינטרנט של ארקפה שכתובתו: www.arcaffe.co.il
  4. "עסקים משתתפים"סניפי ארקפה המכבדים את השימוש בכרטיס, ואשר רשימתם תתפרסם ותעודכן, מעת לעת באתר ו/או במקומות העסקים ו/או בכל מקום אחר, כפי שתמצא ארקפה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 1. הוראות תקנון זה, על התיקונים שיחולו בו מעת לעת, יחולו על כל רכישה ושימוש בכרטיס. רכישת והחזקת הכרטיס מעידה על הסכמתך לאמור בתקנון, כפי שיתעדכן מעת לעת.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של הוראות התקנון באתר. האחריות המלאה להכרת הוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת חלה על מחזיק הכרטיס בלבד. הנוסח העדכני של תקנון זה יימצא בכל עת בכתובת האתר.
 3. הכרטיס אינו מהווה ולא יהווה בכל אופן שהוא כרטיס חיוב כמשמעו של מונח זה בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו – 1986 וחוק זה לא יחול על הכרטיס ו/או השימוש בו.
 4. הכרטיס ניתן לטעינה במינימום של 100 ש"ח ובמקסימום של 1,000 ש"ח, כאשר טעינת הכרטיס תהא בכפולות של 50 ₪.
 5. טעינת הכרטיס תהא אפשרית במקומות העסק של העסקים המשתתפים ו/או באתר ו/או במקומות אחרים, כפי שתמצא ארקפה לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
 6. הכרטיס יקנה למחזיק בו את הזכות להשתמש בו ולשלם באמצעותו עבור רכישה של מוצר(ים) ו/או שירות(ים) שירכוש בעסקים המשתתפים עד לגובה הסכום הטעון בכרטיס שברשותו, לפי המחירון המעודכן באותה עת.
 7. בכל רכישה שיבצע המחזיק בכרטיס באמצעות הכרטיס יחויב הכרטיס בסכום כל רכישה כאמור, אשר יגרע מהסכום הטעון בכרטיס. יתרת הסכום הטעון בכרטיס ניתנת לשימוש ברכישה /רכישות הבאות.
 8. הכרטיס יקנה למחזיק בו את ההטבות המפורטות להלן:
  1. הטבה של 10% הנחה בעסקים המשתתפים (לא כולל ארוחות בוקר, ארוחות עסקיות ומבצעים דוגמת קפה ומאפה);
  2. הטבה של 10% ברשת מסעדות "נובה ג'ויה;
  3. בטעינה בכפולות של 250 ש"ח, המחזיק בכרטיס יהיה זכאי להטבה של קפה חם או מאפה (בהתאם למצוי במלאי) או ככר לחם קטן (בהתאם למצוי במלאי) במתנה, ברכישה הבאה.
 9. החל מיום 1.1.2011 לא יכובדו כרטיסיות נייר חתומות.
 10. לארקפה הזכות להפסיק ו/או לשנות ו/או לתקן את תנאי הרכישה של הכרטיס וכן את תנאי הטעינה מחדש, הכל בהתאם למוסכם עם רוכש הכרטיס בעת רכישתו או בעת טעינתו מחדש, לפי העניין. החברה זכאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא להיענות לבקשה לרכישת הכרטיס או לטעינתו מחדש.
 11. תוקף הכרטיס 60 חודשים מיום טעינתו בפעם הראשונה, לאחר תום מועד זה לא ניתן יהיה לטעון עוד את הכרטיס, לא יוחלף ולא תוחזר כל תמורה בגינו.
 12. רשימת העסקים המשתתפים עשויה להשתנות מעת לעת, בלא צורך במתן הודעה מראש למחזיקי הכרטיס.
 13. יודגש, כי בכל מקרה הכרטיס יכובד אך ורק בעסקים אשר מצוין בהם במפורש כי הם מכבדים את השימוש בכרטיס בעת השימוש בכרטיס. הכרטיס לא יכובד בעסק שלא מציין מפורשות, כי הוא מכבד את השימוש בכרטיס בעת השימוש בכרטיס, גם אם אותו עסק מופיע ברשימת העסקים המשתתפים וטרם נגרע ממנה.
 14. החברה תעשה ככל יכולתה על מנת שניתן יהיה לקבל באמצעות האתר מידע בדבר הרכישות שבוצעו באמצעות הכרטיס ויתרת הסכום הטעון בכרטיס, באופן ובדרך שהחברה תמצא לנכון ומועיל. לחברה הזכות להוסיף ו/או לשנות את אמצעי קבלת המידע כאמור, בין בדרך של מענה טלפוני ובין בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 15. כל הרוכש ו/או המחזיק בכרטיס מצהיר ומסכים בזאת, להקמתו של מאגר מידע וכן לרישומו של מאגר מידע זה, ככל שהדבר יידרש. 
 16. רוכש ו/או מחזיק בכרטיס מסכים בזאת מרצונו ששמו ופרטיו האחרים וכן כל מידע שייצבר בחברה ו/או אצל הגופים עימם קשורה החברה, בגין ההחזקה ו/או השימוש בכרטיס, ישמשו את החברה בפעולותיה באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב בכל אופן שהוא פגיעה בפרטיות. כמו כן, החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שמסר רוכש ו/או מחזיק בכרטיס על מנת לשלוח אליו מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שווקי ופרסומי (החברה לא תמסור את כתובת הדואר האלקטרוני שלך למפרסמים אחרים), אלא אם כן הרוכש / המחזיק בכרטיס יודיע לחברה על סירובו לקבלת מידע כאמור.
 17. החברה עושה כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לידי צדדים שלישיים. במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת החברה יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אודות חברי מועדון או להשתמש במידע זה לרעה. לא תהיה לרוכש / למחזיק בכרטיס כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה.
 18. הכרטיס לא יומר במזומן ו/או בכל הטבה כספית אחרת.
 19. לא יינתן עודף במזומן במעמד רכישת מוצרים בעסקים המשתתפים ו/או בכלל.
 20. כרטיס פגום ו/או מזויף לא יכובד. 
 21. במקרה של אובדן או גניבה של הכרטיס יודיע על כך מחזיק הכרטיס למנהל סניף, כולל הזדהות לשם דיווח והמשך טיפול. היה ופרטי הלקוח מעודכנים במערכת החברה, תחסום החברה את השימוש בכרטיס, לכל המאוחר בתוך 2 ימי עסקים ממועד הדיווח על ידי הלקוח. במקרה זה, אחריות החברה תהא מוגבלת ליתרת הסכום הטעון בכרטיס בעת חסימת הכרטיס על ידי החברה ויינתן ללקוח כרטיס חלופי עם הסכום לאחר חסימה של הכרטיס שנגנב / אבד.
  ויודגש, היה ופרטי הלקוח לא יופיעו במאגר הנתונים של החברה – כרטיס שאבד ו/או נגנב לא ישוחזר.
 22. החברה רשאית לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, כולן ו/או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה על שינוי התקנון תפורסם באתר ותחייב ממועד פרסומה באתר.